Obserwuj

W jakim celu Brainly przetwarza moje dane?

Brainly przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Celem przetwarzania danych osobowych jest dostarczanie użytkownikom usług, szczegółowo opisanych w Regulaminie i realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Brainly świadczenie usług.

 

Brainly wykorzystuje również narzędzia komunikacji elektronicznej takiej jak e-mail, w celu informowania użytkowników o nowych pytaniach lub odpowiedziach dodanych w Serwisie na interesujące użytkowników tematy. Podstawą takiej działalności jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Brainly dokonało oceny wpływu tej aktywności na prywatność użytkowników i po rozważeniu interesów użytkowników doszło do wniosku, że nie będzie miało to negatywnego wpływu na prywatność użytkowników. Cel takiego wykorzystania danych osobowych przynosi użytkownikom istotne profity w postaci możliwości śledzenia zmian i nowości w interesujących ich tematach. Każdy z użytkowników może zrezygnować z tego typu aktywności poprzez zmianę ustawień na swoim koncie.

 

W przypadku dodania przez użytkownika avataru zawierającego wizerunek (zdjęcie) użytkownika, Brainly przetwarza również tą daną osobową. Usunięcie zdjęcia jest możliwe w każdym momencie.

 

Za zgodą użytkownika, Brainly przetwarza dane osobowe w celu profilowania użytkowników oraz w celu prowadzenia komunikacji marketingowej. Zgoda na te operacje jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie