Obserwuj

Czy Brainly ma dostęp do prywatnych pytań i wiadomości?

Prywatne pytania i wiadomości umieszczane są na serwerach i w bazach danych Brainly. Tym samym Brainly ma dostęp do prywatnych pytań i wiadomości. Jednak dostęp ten jest ograniczony tylko do pracowników, którzy zajmują się administrowaniem serwerami i bazami danych, a także mają specjalne upoważnienia nadane przez Brainly. Brainly stosuje również specjalne narzędzia, które mają za zadanie identyfikować i zapobiegać nadużyciom i zagrożeniom związanym z korzystaniem z Serwisu. Narzędzia te w sposób automatyczny monitorują treści zamieszczane w Serwisie, w tym prywatne pytania i wiadomości.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie