Obserwuj

Czy Brainly przekazuje dane osobowe innym podmiotom (firmom)?

Brainly co do zasady nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom, w tym firmom. Wyjątkiem od tej zasady może być:

  • przekazanie danych osobowych na żądanie uprawnionego organu (policja, prokuratura, sądy itp.),
  • przekazywanie danych osobowych podmiotom, które dokonują, za zgodą użytkownika, komunikacji marketingowej.

Ponadto, dostęp do danych zgromadzonych przez Brainly mogą mieć zewnętrzne firmy świadczące dla Brainly w szczególności takie usługi jak hosting, utrzymanie serwerów czy utrzymanie baz danych. Podmioty te są odbiorcami danych, będąc tak zwanymi podmiotami przetwarzającymi działającymi w imieniu i na polecenie Brainly. Brainly dba, aby podmioty te przechowywały dane w Unii Europejskiej, lub w przypadku przechowywania ich poza Unią Europejską, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone.

W przypadku korzystania z usługi Brainly Plus dane osobowe związane z płatnościami przekazywane są do operatora płatności. Brainly nie ma dostępu do danych osobowych przekazywanych do operatora płatności. W szczególności dotyczy to danych kart kredytowych.

Brainly przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o użytkownikach serwisu. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego użytkownika w Serwisie, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu dostosowanie kierowanych do użytkowników reklam i innych podobnych przekazów.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie